ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА САКСА ООД

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение в Закон за данък върху добавената стойност от 15.01.2015 г.

Уважаеми Клиенти,

На 15.01.2015 г.  на сайта на Народното събрание на Република България - http://www.parliament.bg/bg беше публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, предвиждащ изключването от обхвата на приложното поле на чл.118 на ЗДДС на земеделските производители.

Проектът на ЗИД на ЗДДС и мотиви за него можете да намерите на интернет адрес: http://parliament.bg/bills/43/554-01-6.pdf

В случай, че промените бъдат приети от Народното събрание за регистрираните земемделски производители ще отпаднат следните задължения:

  1. При извършване на зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на  Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
  2. Да подават в Националната агенция за приходите данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях. Условие за отпадане на задължителното деклариране на доставките в информационна система „Контрол на горивата“, коато се администрира от НАП.

В връзка с по-горе посоченото силно Ви препоръчваме на клиентите, които са регистрирани земеделски производители или доставчици на такива да не привеждат ведомствените си обекти за зареждане с гориво към изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

За допълнителна информация, моля да се обръщата към колегите от отдел „Търговия на едро“ на САКСА ООД.

С уважение,

 Атанас Димов - Управител

  • Hits: 61

Дерогация по отношение налягане на парите при смесване на бензинови горива

Уважаеми Колеги,

Във връзка с решение на Европейската Комисия от 07.04.2014 г. е предоставена дерогация на Република България по отношение на превишаване на стойността от 60КрА налягане на парите през летния период до 31.12.2020г.

Наличието на дерогацията съгласно §8 Преходни и Заключителни разпоредби на НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ е условие за влизане в сила на допустимо превишение на налягането на парите (kPa) за автомобилни бензини клас А блендрани с етанол съгласно таблица 2 към Приложение № 1 към чл. 6, т. 1, както следва:

 

Таблица 2

Съдържание на биоетанол (% V/V)

Допустимо превишение на налягането на парите (kPa)

0

0

1

3,65

2

5,95

3

7,20

4

7,80

5

8,0

6

8,0

7

7,94

8

7,88

9

7,82

10

7,76

внимание, че можете да предприемат необходимите правни действия в случай на наложени глоби по този показател, тъй като документът е с дата от 07 април тази година, а според текста на §8 от Наредбата за качеството на течните горива, реда и начина за техния контрол, дерогацията влиза в сила след решение на ЕК.

С уважение: Екипът на САКСА ООД

Решение за изпълнение на комисията

  • Hits: 84

МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Уважаеми клиенти,

Считано от 27.05.2014 за всички сделки (операции), надвишаващи 30 000лв., клиентите на Сакса ООД са длъжни да предоставят попълнена декларация за произход на парични средства, съгласно чл. 4, ал. 7 от ЗМИП. Санкцията при неизпълнение на законовите разпоредби е от 2 000лв. до 50 000лв. и се налага от ДАНС.

Прилагаме извадка от нормативната уредба:

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да идентифицират клиентите си при установяване на търговски или професионални отношения, в т. ч. при откриване на сметка, както и при извършване на операция или сключване на сделка на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, а лицата по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 4, 9 - 11, 13, 28 и 32 - и при извършване на операция или сключване на сделка в наличност на стойност над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута. Не се допуска откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име.

(2) Алинея 1 се прилага и в случаите на извършване на повече от една операция или сделка, които поотделно не надвишават 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, съответно 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, но са налице данни, че операциите или сделките са свързани.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В случаите, при които лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 не може да извърши идентификация на клиента в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му, както и при непредставяне на декларация по ал. 7, то е длъжно да откаже извършването на операцията или сделката или установяването на търговски или професионални отношения, в т.ч. откриване на сметка. Ако лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 не може да извърши идентификация на клиента в случаите на вече установени търговски или професионални отношения, то е длъжно да прекрати тези отношения. В тези случаи лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 преценява дали да уведоми дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" по реда на чл. 11. Тази разпоредба не се прилага за лицата по чл. 3, ал. 2, т. 28 при условията на чл. 3, ал. 6.

(7) Лицата, извършващи операция или сделка чрез или с лице по чл. 3, ал. 2 и 3 на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, съответно над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, когато плащането се извършва в брой, са длъжни да декларират произхода на средствата. Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да изискат декларацията преди извършването на съответната операция или сделка.

Предварително благодарим за съдействието.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

С уважение

Екипът на Сакса ООД

  • Hits: 51

  • 1280, гр. Нови Искър, ПБ Сакса
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • (+ 359 2) 991 7224
  • (+ 359 2) 991 7581