Законови промени, относно доставка на газьоли за отопление в сила от 01.01.2016 г.

ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА САКСА ООД

ОТНОСНО: Законови промени, относно доставка на газьоли за отопление в сила от 01.01.2016 г.

Уважаеми Клиенти,

На 27.11.2015 г. в бр. 92 на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
Пълният текст на закона можете да намерите на следният интернет адрес:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=98800

Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1, акцизните ставки за газьоли с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 – се повишават от 50 лв. за 1000 литра на 646 лв. за 1000 литра, независимо от тяхното предназначение.
Поради липсата на данъчна преференция под формата на понижена акцизна ставка за газьоли, използвани за отопление, считано от 01.01.2016 г. се преустановява тяхното маркиране, в съответствие с чл. 93 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 103 от правилника за прилагането му.
От същата дата се преустановява и транспортирането на горива за отопление със сертифицирани превозни средства, съгласно заповед ЗАМ-175/23.03.2011 г. във връзка с чл. 93, ал. 6 от ЗАДС.
Поради по-горе посоченото, считано от същата дата Лукойл България ЕООД спира продажбите на маркирани горива за отопление и публикуването на цена за газьол за отопление с шифър по ЕКП 02144400045.
От 01.01.2016 г. следва заявките и доставките на горива за отопление да се подават и извършват за продукт с търговско наименование „Газьол за извънпътна техника и трактори“ с шифър по ЕКП 2133420010, който е с акцизна ставка 646 лв. за 1000 литра.
Цената, публикувана на интернет сайта www.lukoil.bg за този продукт ще се прилага като базова при ценообразуване по сключени договори по реда на Закон за обществените поръчки за доставка на газьоли за отопление.
За допълнителна информация, моля да се обръщата към колегите от отдел „Търговия на едро“ на САКСА ООД.

С уважение,
Атанас Димов - Управител

 • Hits: 264

Обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Уважаеми Клиенти,

На 30.10.2015 г. в бр. 84 на Държавен вестник е публукувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

С текста на проекта и мотивите на Министерството на финансите можете да се запознаете на адрес:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=B9B049D5934085947E9A9E19E2E5A376?idMat=98370

С Наредбата се въвежда задължително регистриране и отчитане на зарежданията на течни горива за собствени нужди на ведомствени бензиностанции чрез електронна система с фискална памет, при следните случай:

 1. Зареждането на течни горива за моторни цели се извършва от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра;
 2. Зареждането на течни горива се извършва от резервоари с вместимост 1000 литра или по-малко, но годишното потребелние на юридическото или физическо лице, което ги използва за моторни цели е повече от 2000 литра.

В Наредбата са предвидени следните изключения, за които не се изискава отчитане чрез електронна система с фискална памет:

 1. Зареждане на течни горива на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление.
 2. Зареждането на течни горива от резервоари с вместимост 1000 литра

или по-малко, при годишното потребление на юридическото или физическото лице, което ги използва за моторни цели до 2000 литра.

 1. Зареждане на течни горива от лице, регистрирано като земеделски производител, което извършва зареждане за собствени нужди с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, от резервоари, които не са стационарни подземни резервоари.

Моля да отбележите, че изключнието се допуска за превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, които не са регистрирани т.е. нямат табели с регистрационни номера по смисъла на чл. 140 от Закон за движение по пътищата.

Резероварите, от които се извършва зареждането им не трябва да са стационарни подземни резервоари т.е вкопани.

При посочените по-горе изключения се запазва досегашният декларативен режим посредством интернет базираната система „Контрол на горивата“, която е достъпна чрез квалифициран електронен подпис през порталът на Национална агенция по приходите.

Предвидените срокове за привеждане на дейността към новите изисквания са както следва:

 1. Лицата, регистрирани като земеделски производител, са длъжни в едномесечен срок от влизането в сила на тази наредба да подадат еднократно данни в Националната агенция за приходите за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди, независимо от предходно подадените данни.Срок за привеждане в съответствие: 30.11.2015 г.
 2. Завсички останали лица задължително регистриране и отчитане на зарежданията на течни горива за собствени нужди на ведомствени бензиностанции чрез електронна система с фискална памет следва да се извърши до 30.11.2015 г.

С уважение,

Атанас Димов - Управител

 • Hits: 204

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18

Уважаеми Клиенти,

На 28.08.2015 г. в бр. 66 на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
С текста на Наредбата можете да се запознаете на адрес:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=03C545C02D50439F38B0FA376F5B8602?idMat=96967

С Наредбата се удължава срока за привеждане на дейността към новите изисквания на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, публикувана на 30.06.2015 г. в бр. 49 на Държавен вестник, както следва:

 1. Обекти с подземни резервоари и надземни резервоари, но неподвижно закрепени към земята, с вместимост над 1000л. - въвежда се същия режим като за бензиностанциите търговски обекти. Срок за привеждане в съответствие, удължен до 31 октомври 2015 г.

С уважение,
Атанас Димов - Управител

 • Hits: 166

Обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18

Уважаеми Клиенти,

На 30.06.2015 г. в бр. 49 на Държавен вестник е публукувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

С текста на проекта и мотивите на Министерството на финансите можете да се запознаете на адрес:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=93378B234DD7921FBBE7F77F6056D4B5?idMat=95607

С Наредбата се въвежда задължително регистриране и отчитане на зарежданията на течни горива за собствени нужди на ведомствени бензиностанции чрез електронна система с фискална памет, при следните случай:

 1. Зареждането на течни горива за моторни цели се извършва от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра;
 2. Зареждането на течни горива се извършва от резервоари с вместимост 1000 литра или по-малко, но годишното потребелние на юридическото или физическо лице, което ги използва за моторни цели е повече от 2000 литра.

В Наредбата са предвидени следните изключения, за които не се изискава отчитане чрез електронна система с фискална памет:

 1. Зареждане на течни горива на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление.
 2. Зареждането на течни горива от резервоари с вместимост 1000 литра

или по-малко, при годишното потребление на юридическото или физическото лице, което ги използва за моторни цели до 2000 литра.

 1. Зареждане на течни горива за собствени нужди от подвижнирезервоари (мобилни автоцистерни).

При посочените по-горе изключения се запазва досегашният декларативен режим посредством интернет базираната система „Контрол на горивата“, която е достъпна чрез квалифициран електронен подпис през порталът на Национална агенция по приходите.

Предвидените срокове за привеждане на дейността към новите изисквания са както следва:

 1. Обекти с подземни резервоари и надземни резервоари, но неподвижно закрепени към земята,с вместимост над 1000л. - въвежда се същия режим като за бензиностанциите търговски обекти. Срок за привеждане в съответствие: 31.08.2015 г.
 2. В срок до две години след изтичане на срока по-горе:
 • При проверка на нивомерните измервателни системи могат да се приемат калибровъчни таблици на резервоарите от неакредитирани лаборатории или от производителя им;
 • резервоарите се оборудват с отвор за измерване;
 • проверката на електронните автоматични нивомери до монтирането на отвор за измерване се извършва след демонтирането им.
 • Нивомерните измервателни системи подлежат на първоначална проверка до 31 декември 2016 г.
 • Първоначалната проверка на вече монтирани електронни автоматични нивомери от одобрен тип нивомерни измервателни системи се извършва само в монтирано положение на функциониращ резервоар.

С уважение,

Атанас Димов - Управител

 • Hits: 146

 • 1280, гр. Нови Искър, ПБ Сакса
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • (+ 359 2) 991 7224
 • (+ 359 2) 991 7581