19
October
2017

ВАЖНО!!! ПРОМЯНА В НАРЕДБА №Н-18/2006 г.

 

ДО

ВСИЧКИ КЛИЕНТИ

НА САКСА ООД

Уважаеми клиенти,
На сайта на НАП в раздел АКТУАЛНО е качено следното съобщение:
Във връзка с издадена Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, обнародвана в Държавен вестник, бр. 76 от 19 септември 2017 г. и на основание чл. 16а, ал. 2 във връзка с параграф 31, ал. 2 от преходните разпоредби на Наредбата тези, които стопанисват обекти за продажби и/или зареждания за собствени нужди на течни горива и са задължени да регистрират и отчитат продажбите/зарежданията на горива чрез електронни системи с фискална памет (ЕСФП), следва в едномесечен срок от влизането в сила да предоставят блок-схема на регистрираните ЕСФП, на електронния адрес на териториалната дирекция на НАП по местонахождение на обекта/ите.
Изискванията за реда за предоставяне на блок схемата, съдържанието и др. може да видите тук.
Oфициални електронни адреси на ТД на НАП са следните:

МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА БЛОК-СХЕМА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЕСФП КЪМ НАП Е 20.10.2017 г.

С уважение

 

Екипът на САКСА ООД

09
October
2017

Winter diesel

Dear clients,

Please be informed that as of today, October 10, 2017, the diesel fuel dispatched by Saksa OOD in Novi Iskar and Rousse have a winter specification.

According to Annex 2 to Art. 6, pt. 2 of the REGULATION ON THE REQUIREMENTS FOR THE QUALITY OF LIQUID FUELS, THE CONDITIONS, THE ORDER AND THE METHOD FOR THEIR CONTROL The fuel for diesel engines as of 16th of October shall be Class E having a "CFPP" maximum of minus 15oC .

The ordinance provides one month grace period for End-User Distributors and Consumers to expire on 15 November.


With regards,

The team of Saksa OOD

01
August
2017

Information to interested parties

02
August
2016

Законови промени, относно търговия с течни горива в сила от 02.08.2016 г.

ДО
ВСИЧКИ КЛИЕНТИ
НА САКСА ООД

Уважаеми Клиенти,

На 02.08.2016 г. в бр. 60 на Държавен вестник е публикуван Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
Пълният текст на закона можете да намерите на следният интернет адрес:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=106062

С новите разпоредби се въвежда задължително обезпечаване на начисления данък върху добавената стойност.
Задължението за предоставяне на обезпечение възниква при:
1. извършени облагаеми доставки на течни горива със ставка на данъка 20 на сто и с обща стойност на данъчните им основи над 25 000 лв., или

2. общата стойност на данъчните основи при вътреобщностни придобивания на течни горива, които не са предназначени за потребление от лицето, осъществило вътреобщностните придобивания, надвиши 25 000 лв., или

3. получи течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 000 лв., ако не е възникнало основание за обезпечение на друго основание.

Опезпечението се предоставя пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за срок една година, и може да бъде под формата на обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция.
Рамерът на обезпечението е не по-малък от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период, но не по-малко от 50 000 лв. При последващи доставки с място на изпълнение на територията на страната на течни горива, които са били предмет на вътреобщностно придобиване или са били обезпечени при освобождаването им за потребление, не се предоставя обезпечение от лицето, осъществило вътреобщностното придобиване или получило течните горива, освободени за потребление.
От задължение за предоставяне на обезпечение се освобождават:
1. Лицензиран складодържател по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, лице, което извършва доставки по чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове,
2. Лицата, които е изпълнило изискванията на чл. 118, ал. 6 само за доставките му, отчетени по реда на същата разпоредба т.е. лицата извършващаи доставки на течни горива посредством ЕСФП, по смисъла на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Обезпеченията трябва да се предоставят и приемат от НАП в едномесечен срок от влизане на сила на закона т.е до 02.09.2016 г.
Моля да имате предвид изключително тежките санкиции предвидени в закона при неизпълнение на неговите резпоредби, а именно:
„Чл. 180в. (1) Лице, което, като е длъжно, не предостави в срок обезпечение по чл. 176в или не предостави обезпечение, или предоставеното обезпечение не е в размера по чл. 176в, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на дължимото обезпечение.

(2) При повторно нарушение глобата, съответно санкцията по ал. 1 е в двоен размер на дължимото обезпечение.

(3) При нарушение по ал. 1, когато лицето е предоставило обезпечение в 7-дневен срок, следващ изтичането на срока, в който е следвало да бъде представено обезпечение, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от дължимото обезпечение, но не по-малко от 10 000 лв.“

За допълнителна информация, моля да се обръщата към колегите от отдел „Търговия на едро“ на САКСА ООД.


С уважение,

Атанас Димов - Управител

25
January
2016

Bank account Saksa Ltd.

Dear customers,


The bank account of Saksa Ltd. is as follows:

IBAN: BG21UNCR96601019030601
BIC: UNCRBGSF
Unicredit Bulbank