Управление на петролни бази

Сакса ООД има повече от 10 години опит в складовата обработка на течни горива. Висококвалифицирания персонал на фирмата обслужва петролните бази на ОМВ България ООД в градовете София и Видин. Благодарение на познаването и ползването на последните достижения в областта на автоматизацията и информационното обслужване на процесите по товарене и разтоварване на течни горива в терминалите е постигната висока ефективност и ниски технологични загуби. Операциите в терминалите се ръководят от сертифицирани консултанти по безопасност, съгласно международните конвенции за превоз на опасни товари ADR и RID.

Сред доставчиците с чиито технологични решения и софтуерни продукти е запознат и работи персонала на фирма Сакса са: Siemens, SAP, Isoil Impianti, A+H, Emerson, Anton Paar и Vega.