Блендиране на минерални горива с биокомпонент

Използването на минерални горива със съдържание на биокомпонент за целите на транспорта в България е задължително.

Процентното съдържание на биокомпонент се увеличава периодично в съответствие с Европейската директива за възобновяемата енергия и Закона за енергията от възобновяеми източници, в сила на територията на Република България.
Сакса ООД разполага с най-съвременните съоръжения и технологии за съхранение и автоматизирано смесване на биодизел и биоетанол, съответно с с автомобилен бензин и дизелово гориво.

Биокомпонентът в резервоарите се съхранява под азот, което не позволява влошаване на качеството му, в резултат на химични реакции при взаимодействие с кислорода и водорода от въздуха.

Смесването става изцяло автоматизирано, чрез впръскване на автоналивната естакада. Процентното съдържание периодично се контролира в лабораторията на петролната база.