Котелно гориво

Котелното гориво е тежка нефтена фракция, която се получава след дестилиране на бензиновите, керосиновите и газьоловите (дизеловите) фракции. На вид е гъста и непрозрачна, тъмнокафява течност. В зависимост от физикохимичните свойства на нефта от който е получена и от предназначението си, мазутът бива маслен, смазочен, горивен, парафинен. В рафинериите се използва, като суровина за получаване на смазочни масла или за извличане на светли нефтопродукти чрез крекинг (бензин, дизелово гориво, керосин). Използва се като гориво в котли в електростанции, за отопление и в промишлени котли, а също и като дизелово гориво в мощни бавнооборотни двигатели, особено във флота.

технически характеристики (PDF)

информационен лист за безопасност (PDF)