Обща информация

Минерални горива

 

Газ
Пропан-бутан (LPG)
Химикали
Химикали & разтворители
Бензин
Бензини
Керосин
Авиационно гориво
Дестилати
Евро дизел & Газьол за ИПТ
Базисни масла
Базисни масла & терпентини
Тежко гориво
Котелно гориво
Тежки дестилати
Пътен битум & гудрон

 

 

Биогорива

 

Необходимостта от разработка на биодизел и биоетанол е продиктувана, както от високите цени на петрола, така и от съображението за намаляване на замърсяването при добива и преработката на петрол и от специална европейска директива, която има за цел да увеличи използването на биогорива в страните от общността. В документа е предвидено, че всички страни членки трябва да увеличат използването на биогорива до 10% от общата си консумация на горива до 2020 г. Освен това в ЕС действа и регламент с препоръчителен характер, който предвижда от 2007 г. петролните рафинерии да закупуват биоетанол и да го смесват с традиционния бензин в съотношение 2% към 98%

 

Биодизел е гориво, произведено от биологични ресурси различни от нефт.

Биодизел може да се произвежда от растителни масла – соя, рапица и слънчоглед, както и от животински мазнини и се използва в автомобилни и други двигатели.

Това е най-перспективното и екологично чисто гориво. Биодизелът подобрява работата на двигателя, увеличава мощността му, не съдържа сяра и намалява разхода на гориво. Биодизелът може да се използва като чист биодизел (означение В100) или може да се смесва с минерален дизел в различни съотношения за повечето модерни дизелови мотори. В Българското закондателство е предвидено от 2012 г. минимално съдържание на биокопонент 6% (означение В6)

Два са принципните подходи за производство на биодизел.

A. При единият се използват няколко поредни химически преработки на изходната суровина. По този начин начин се произвеждат етилови или метилови естери на мастните киселини. Химическият процес задължително е свързан с производството на глицерин и на други странични продукти. Качеството на получавания глицерин е ниско и той-представлява проблем, тъй като следва да се неутрализира, като е зъмърсител.

За да се избегнат описаните проблеми може да се използва биогориво на маслена основа чрез технология Б.

Б. При вторият подход се използват физико-химически и физически преработки на изходната суровина. Той не изисква специална стационарна инсталация. При него не протичат процеси с участието на отровни химически реагенти. По тази технология се произвежда само биогориво и няма никакви странични и съпътстващи продукти, които да зъмърсяват околната среда.

 

Биоетанолът е заместител на традиционния бензин. Произвежда се от царевица, ечемик, захарна тръстика и др.

Съгласно Зкона за енергията от възобновяеми източници съдържанието на биоетанол в автомобилните бензини трябва да се достигне 9% (означание В9) до 2016 г.

Биоетанолът е възобновяем енергиен източник, заместител или добавка към традиционния бензин. Биоетанолът не само се характеризира с по-високо октаново число и съответно осигурява по-ефективната работа на двигателя, но и отделя по-малко вредни емисии в атмосферата. Биоетанолът няма токсични съставни части, без съдържание на сяра е и има безотпадно производство.

При горене биоетанола не отделя вредни газове, миризми или пушек, а отделя водна пара като всеки жив огън и въглероден двуокис. Изгарянето на 1 л. биоетанол отделя въглероден двуокис, равен на количеството отделящо се при изгарянето на 2 средни по големина свещи.