Биоетанол

Биоетанолът е заместител на традиционния бензин. Произвежда се от царевица, ечемик, захарна тръстика и др.

Съгласно Зкона за енергията от възобновяеми източници съдържанието на биоетанол в автомобилните бензини трябва да се достигне 9% (означание В9) до 2016 г.

Биоетанолът е възобновяем енергиен източник, заместител или добавка към традиционния бензин. Биоетанолът не само се характеризира с по-високо октаново число и съответно осигурява по-ефективната работа на двигателя, но и отделя по-малко вредни емисии в атмосферата. Биоетанолът няма токсични съставни части, без съдържание на сяра е и има безотпадно производство.

При горене биоетанола не отделя вредни газове, миризми или пушек, а отделя водна пара като всеки жив огън и въглероден двуокис. Изгарянето на 1 л. биоетанол отделя въглероден двуокис, равен на количеството отделящо се при изгарянето на 2 средни по големина свещи.

технически характеристики (PDF)