25
Юли
2014

Дерогация по отношение налягане на парите при смесване на бензинови горива

Уважаеми Колеги,

Във връзка с решение на Европейската Комисия от 07.04.2014 г. е предоставена дерогация на Република България по отношение на превишаване на стойността от 60КрА налягане на парите през летния период до 31.12.2020г.

Наличието на дерогацията съгласно §8 Преходни и Заключителни разпоредби на НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ е условие за влизане в сила на допустимо превишение на налягането на парите (kPa) за автомобилни бензини клас А блендрани с етанол съгласно таблица 2 към Приложение № 1 към чл. 6, т. 1, както следва:

 

Таблица 2

Съдържание на биоетанол (% V/V)

Допустимо превишение на налягането на парите (kPa)

0

0

1

3,65

2

5,95

3

7,20

4

7,80

5

8,0

6

8,0

7

7,94

8

7,88

9

7,82

10

7,76

 

Обръщане Ви внимание, че можете да предприемат необходимите правни действия в случай на наложени глоби по този показател, тъй като документът е с дата от 07 април тази година, а според текста на §8 от Наредбата за качеството на течните горива, реда и начина за техния контрол, дерогацията влиза в сила след решение на ЕК.

С уважение: Екипът на САКСА ООД

Решение за изпълнение на комисията

28
Май
2014

МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Уважаеми клиенти,

Считано от 27.05.2014 за всички сделки (операции), надвишаващи 30 000лв., клиентите на Сакса ООД са длъжни да предоставят попълнена декларация за произход на парични средства, съгласно чл. 4, ал. 7 от ЗМИП. Санкцията при неизпълнение на законовите разпоредби е от 2 000лв. до 50 000лв. и се налага от ДАНС.

Прилагаме извадка от нормативната уредба:

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да идентифицират клиентите си при установяване на търговски или професионални отношения, в т. ч. при откриване на сметка, както и при извършване на операция или сключване на сделка на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, а лицата по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 4, 9 - 11, 13, 28 и 32 - и при извършване на операция или сключване на сделка в наличност на стойност над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута. Не се допуска откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име.

(2) Алинея 1 се прилага и в случаите на извършване на повече от една операция или сделка, които поотделно не надвишават 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, съответно 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, но са налице данни, че операциите или сделките са свързани.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В случаите, при които лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 не може да извърши идентификация на клиента в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му, както и при непредставяне на декларация по ал. 7, то е длъжно да откаже извършването на операцията или сделката или установяването на търговски или професионални отношения, в т.ч. откриване на сметка. Ако лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 не може да извърши идентификация на клиента в случаите на вече установени търговски или професионални отношения, то е длъжно да прекрати тези отношения. В тези случаи лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 преценява дали да уведоми дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" по реда на чл. 11. Тази разпоредба не се прилага за лицата по чл. 3, ал. 2, т. 28 при условията на чл. 3, ал. 6.

(7) Лицата, извършващи операция или сделка чрез или с лице по чл. 3, ал. 2 и 3 на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, съответно над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, когато плащането се извършва в брой, са длъжни да декларират произхода на средствата. Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да изискат декларацията преди извършването на съответната операция или сделка.

Предварително благодарим за съдействието.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

С уважение

Екипът на Сакса ООД