25
Февруари
2015

Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди

ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ

НА  САКСА ООД

Уважаеми клиенти,
До 9 март всички ведомствени бензиностанции (както и всички задължени лица по чл.118, ал.8 от ЗДДС) трябва да подадат в НАП данни за наличните съдове или съоръжения за съхранение и зареждане с течни горива, с които разполагат. Това гласят промените в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства в сила от 24/02/2015 година.


Според новите изисквания, задължените лица трябва да изпратят данните по електронен път, подписани с електронен подпис, чрез Портала за е-услуги на приходната агенция. Необходимо е да въведете изискуемите данни в менюто „Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди, съгласно чл.118, ал.8 от ЗДДС”. Собствениците на ведомствени бензиностанции трябва да подадат данни за всеки от съдовете и съоръженията за зареждане на гориво, с които разполагат, обема, вместимостта на съда, вида на горивото, което се зарежда, предназначението му, регистрационен номер на стопанисваната мобилна цистерна, общото изразходвано гориво през миналата година и др. данни.

УКАЗАНИЯ

С Уважение,
Атанас Димов - Управител

16
Януари
2015

ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА САКСА ООД

 

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение в Закон за данък върху добавената стойност от 15.01.2015 г.

Уважаеми Клиенти,

На 15.01.2015 г.  на сайта на Народното събрание на Република България - http://www.parliament.bg/bg беше публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, предвиждащ изключването от обхвата на приложното поле на чл.118 на ЗДДС на земеделските производители.

Проектът на ЗИД на ЗДДС и мотиви за него можете да намерите на интернет адрес: http://parliament.bg/bills/43/554-01-6.pdf

В случай, че промените бъдат приети от Народното събрание за регистрираните земемделски производители ще отпаднат следните задължения:

1. При извършване на зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на  Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

2. Да подават в Националната агенция за приходите данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях. Условие за отпадане на задължителното деклариране на доставките в информационна система „Контрол на горивата“, коато се администрира от НАП.

В връзка с по-горе посоченото силно Ви препоръчваме на клиентите, които са регистрирани земеделски производители или доставчици на такива да не привеждат ведомствените си обекти за зареждане с гориво към изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

За допълнителна информация, моля да се обръщата към колегите от отдел „Търговия на едро“ на САКСА ООД.

С уважение,

 

Атанас Димов - Управител

12
Януари
2015

Обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Уважаеми клиенти,
Повече информация може да намерите в приложените файлове.

ИНФО

Проект на Наредба Н-18

Мотиви наредба Н-18

07
Януари
2015

Промени в Закон за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2015г.

Уважаеми клиенти,
Повече информация във връзка с промените в Закон за данък върху добавената стойност може да намерите в писмото.

 

ПИСМО

Екипът на Сакса ООД

25
Юли
2014

Дерогация по отношение налягане на парите при смесване на бензинови горива

Уважаеми Колеги,

Във връзка с решение на Европейската Комисия от 07.04.2014 г. е предоставена дерогация на Република България по отношение на превишаване на стойността от 60КрА налягане на парите през летния период до 31.12.2020г.

Наличието на дерогацията съгласно §8 Преходни и Заключителни разпоредби на НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ е условие за влизане в сила на допустимо превишение на налягането на парите (kPa) за автомобилни бензини клас А блендрани с етанол съгласно таблица 2 към Приложение № 1 към чл. 6, т. 1, както следва:

 

Таблица 2

Съдържание на биоетанол (% V/V)

Допустимо превишение на налягането на парите (kPa)

0

0

1

3,65

2

5,95

3

7,20

4

7,80

5

8,0

6

8,0

7

7,94

8

7,88

9

7,82

10

7,76

 

Обръщане Ви внимание, че можете да предприемат необходимите правни действия в случай на наложени глоби по този показател, тъй като документът е с дата от 07 април тази година, а според текста на §8 от Наредбата за качеството на течните горива, реда и начина за техния контрол, дерогацията влиза в сила след решение на ЕК.

С уважение: Екипът на САКСА ООД

Решение за изпълнение на комисията