17
Юни
2015

ОТНОСНО: НАРЕДБА за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол

Уважаеми Клиенти,

текстът на т. 3 от Декларацията за съответствие на качеството на течните горива, допълнително се вписва и заверява при всяко последващо разпространение, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

Приложения:

1.    Декларация за съответствие на качеството на течните горива(Приложение 9)

2.    Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол

 

27
Април
2015

Сакса ООД е определена за доставчик на Aмериканската армия

Сакса ООД е доставчик на горива за военно въздушните бази използвани от Aмериканската армия на територията на Република България и Румъния, за периода април 2015 до март 2018. След като спечели тръжна процедура номер SP0600-15-Q-0230 на Агенция военна логистика(DLA), която администрира закупуването, доставките и логистиката на горива за Aмериканската армия, Сакса ООД ще има честа и отговoрноста да доставя авиационнен керосин JP8 и дизелово гориво. Във връзка с това, Сакса ООД започва да публикува цени на горива, отговарящи на стандартите на НАТО.

14
Април
2015

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Уважаеми клиенти,
Повече информация може да намерите в приложените файлове.
ИНФО
Проект на Наредба Н-18

25
Февруари
2015

Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди

ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ

НА  САКСА ООД

Уважаеми клиенти,
До 9 март всички ведомствени бензиностанции (както и всички задължени лица по чл.118, ал.8 от ЗДДС) трябва да подадат в НАП данни за наличните съдове или съоръжения за съхранение и зареждане с течни горива, с които разполагат. Това гласят промените в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства в сила от 24/02/2015 година.


Според новите изисквания, задължените лица трябва да изпратят данните по електронен път, подписани с електронен подпис, чрез Портала за е-услуги на приходната агенция. Необходимо е да въведете изискуемите данни в менюто „Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди, съгласно чл.118, ал.8 от ЗДДС”. Собствениците на ведомствени бензиностанции трябва да подадат данни за всеки от съдовете и съоръженията за зареждане на гориво, с които разполагат, обема, вместимостта на съда, вида на горивото, което се зарежда, предназначението му, регистрационен номер на стопанисваната мобилна цистерна, общото изразходвано гориво през миналата година и др. данни.

УКАЗАНИЯ

С Уважение,
Атанас Димов - Управител

23
Февруари
2015

Обнародвана Наредба за допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

ДО

ВСИЧКИ КЛИЕНТИ

НА САКСА ООД

Уважаеми Клиенти,

На 20.02.2015 г. в бр. 14 на Държавен вестник е обнародвана Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

С текста на проекта и мотивите на Министерството на финансите можете да се запознаете на адрес:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F053C8215942ECE19E15DC90CAD5B55E?idMat=92266

По отношение на Вашата икономическа дейност важните промени са:

1. Запазва се декларативният режим за контрол на лицата, които извършват зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива посредством интернет базираната система „Контрол на горивата“, която е достъпна чрез квалифициран електронен подпис през порталът на Национална агенция по приходите.

2. Въвежда се изискаване за регистрация на наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива чрез подаване на данни по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП.

3. За всички съдове и съоръжения за съхранение и/или зареждане с течно гориво трябва да подадете следните данни:

1. идентификационни данни за задълженото лице (пълно наименование/име, ЕИК от Търговския регистър/ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ);

2. постоянен адрес/адрес на управление;

3. код и наименование на икономическата дейност по КИД-2008;

4. общо изразходвано количество гориво за предходната година;

5. местонахождение на съда/съоръжението;

6. вид на съда/съоръжението;

7. обем/вместимост на съда/съоръжението по т. 6;

8. вид на горивото и мерна единица;

9. предназначение на горивото;

10. регистрационен номер на стопанисваната мобилна цистерна за зареждане;

11. дата (година), от която се стопанисва съдът/съоръжението.

(3) Коригиране на подадени данни се извършва с подаване на нови данни.

(4) При настъпила промяна в обстоятелствата, за които са подадени данни за наличните съдове/съоръжения, с изключение на данните по ал. 2, т. 6 и 7, както и при придобиване на нови съдове/съоръжения или отписване на съдове/съоръжения, се подават нови данни в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.“

Моля да обърнете внимание, че за регистрация на наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива е 14 дни считано от 20.02.2015 г.!

С уважение,

Атанас Димов - Управител