САКСА ООД е най-голямата изцяло българска компания за дистрибуция на горива.

Фирмата е регистрирана през 1993 г., като ЕТ Сакса-Светозар Димов. През 2004 г. е преобразувана в дружество с ограничена отговорност с основен капитал 505 000 лв.

През последните десет години компанията се налага, като основен доставчик на горива на едро и услуги свързани с петролния бизнес. Развитието и успехът на компанията са резултат от натрупания опит, високо квалифициран персонал и коректното сътрудичество с партньори, като ОМВ България ООД, ЕКО България ЕАД, Шел България ЕАД и Нафтекс Петрол ЕООД.

САКСА ООД развива търговия на дребно под търговската марка Круиз, като залага на по-малък тип търговски обекти, предполагащи по-ниски разходи и продажни цени.

САКСА ООД е внедрила интегрирана система за управление съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, BH OHSAS 18001:2007 с обхват "Търговия на едро с петролни продукти с транспорт до клиента" и ISO 14001 с обхват "Съхранение, търговия на едро, транспорт и доставка на петролни продукти".

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Компанията е основен доставчик на Министерство на отбраната и е сертифициран доставчик на горива по кодификационната система на НАТО с NCAGE-код 00NNU.

Приносът на САКСА ООД към ограничаването на въглеродните емисиите в атмосферата е оценен със сертификат от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Мисията на САКСА ООД е удовлетворяването на нуждите и потребностите на своите клиенти с енергийни продукти и услуги, гарантиращи най-ефективните решения.